Strona powstała w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia - Małe Inicjatywy Lokalne Edycja 2
Stowarzyszenie HORYZONT
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów

Zapraszamy do „Rozmów przy naleśnikach”

25.06.2018

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami osób niepełnosprawnych na rynku pracy na „Rozmowy przy naleśnikach”. Przy smacznym naleśniku spotkamy się na stoisku (szukajcie naszego banera) w trakcie: imprezie masowej (750 lecie Goleniowa) 30.06.2018r.,14.07.2018r. w Miękowie (750 lecie wsi), 25.08.2018 Dożynki Gminne w Goleniowie.

Współtwórca Stowarzyszenia Horyzont zwycięzcą konkursu na „Lidera służb społecznych”

Zbigniew Łukaszewski, dyrektor goleniowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest zwycięzcą konkursu na „Lidera służb społecznych”, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Zbigniew Łukaszewski jest dyrektorem OPS od sierpnia 2015 roku. „Zaproponowanie przez niego zmiany w Goleniowskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyniosły efekt w postaci podniesienia kompetencji, umiejętności i motywacji pracowników socjalnych oraz jakości pracy socjalnej. Praca socjalna zaczęła służyć przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych przez osoby i rodziny, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zaproponowane zmiany wpłynęły pozytywnie na zmianę wizerunku Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie i jego pracowników” - czytamy w uzasadnieniu wniosku.

Gmina Goleniów otrzymała tytuł „Lidera Ekonomii Społecznej 2017”

Gmina Goleniów otrzymała tytuł „Lidera Ekonomii Społecznej 2017” za działania na rzecz osób potrzebujących różnego rodzaju wsparcia. Burmistrz Robert Krupowicz w czwartek odebrał nagrodę z rąk marszałka Olgierda Geblewicza.

Na przyznanie tytułu miały wpływ konkretne fakty: budowa Zakładu Aktywności Zawodowej, stworzenie Spółdzielni Socjalnej „Gromada”, budowa Centrum Aktywności Lokalnej, w którym znajdzie się porządna siedziba dla Środowiskowego Domu Samopomocy, budowa mieszkań dla osób niepełnosprawnych (wkrótce na Mikołajczyka powstanie cały blok), przystąpienie do budowy mieszkań socjalnych na ul. Fabrycznej i w Kliniskach.

Spółdzielnia Społeczna Gromada otrzymała nagrodę od SZOWES

Spółdzielnia Socjalna Gromada, działająca przy Stowarzyszeniu Horyzont, otrzymała tytuł najlepszego nowego przedsiębiorstwa społecznego roku 2017 w regionie szczecińskim.

Nagrodę, przyznaną przez Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (SZOWES), spółdzielnia otrzymała za innowacyjność działań.

Koncert „Niepełnosprawność i życie”

Zaproszenie na Piknik Integracyjny

Regulamin konkursu filmowego „Niepełnosprawność i życie”

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie HORYZONT w Goleniowie.

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych i ma na celu uwrażliwienie społeczności na osoby niepełnosprawne, ich funkcjonowanie, talenty.
 2. Przedmiotem konkursu jest film nagrany techniką cyfrową, zapisany w formie pliku WMV lub MPEG4, na płytach CD lub DVD. Film musi trwać minimum 1 minutę i max. 5 minut.
 3. Dopuszczalne formy to: – fabuła, – klip, – mini dokument.
 4. Organizator nie będzie odsyłał prac.
 5. Termin nadsyłania prac : 30 września 2017r.
 6. Miejsce dostarczenia podpisanych prac wraz z dołączonym nr telefonu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie, ul. Pocztowa 13, sekretariat ( I piętro).
 7. Organizator przewidział nagrody w formie kart podarunkowych. Łączna pula nagród 1000zł.
 8. Organizator powoła Jury w celu oceny prac.
 9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 października 2017 r. O GODZ. 17.00 w GDK, w trakcie koncertu „Po prostu razem”.
 10. Materiały zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 11. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych materiałów oraz że wszystkie osoby widniejące na materiałach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.
  2. Zgadza się na opublikowanie nadesłanych prac na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia HORYZONT czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
  3. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych materiałów (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia HORYZONT w Goleniowie także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie filmu każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie filmu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, wystawie, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.
  4. Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie materiałów, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 11.1 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.