Strona powstała w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia - Małe Inicjatywy Lokalne Edycja 2
Stowarzyszenie HORYZONT
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie HORYZONT w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, stworzonym dla realizacji celów, określonych w niniejszym Statucie.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015, Nr 0, poz. 1393 z późn. zm.), niniejszego Statutu oraz na podstawie innych obowiązujących norm prawnych.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Goleniów.
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, Stowarzyszenie może działać również na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 6. Stowarzyszenie współpracuje i może należeć do innych lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Stowarzyszeni używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie HORYZONT, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami może korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i symboli graficznych.
 8. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§2

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Działanie, poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych w celu zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie, w ich aktywnym i godnym życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym etc., a także wsparcie ich rodzin i opiekunów.
  2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez edukację, oświatę, sztukę oraz działalność kulturalną i sportową.
  3. Działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez edukacje ekologiczną oraz szerzenie wiedzy o potrzebie ochrony wody, powietrza, ziemi, przyrody oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów.
  4. Działanie na rzecz przywrócenia (reintegracji) na rynek pracy jego członków.
  5. Działania na rzecz kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.
  6. Promocja twórczości osób niepełnosprawnych, osób starszych i lokalnej społeczności.
  7. Popularyzacja metod rehabilitacji.
  8. Propagowanie agroturystyki.
  9. Propagowanie idei ponownego wykorzystania tzw. surowców wtórnych (makulatury, złomu, szkła, plastiku) w społeczności lokalnej, szczególnie wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i przedsiębiorców.
  10. Propagowanie i rozwijanie alternatywnych źródeł energii.
  11. Propagowanie, rozwijanie i prowadzenie ekologicznych metod uprawy ziemi i technologii rolniczych.
  12. Propagowanie nowych zdobyczy technologii i myśli zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi uregulowań prawnych gwarantujących potrzeby dzieci i osób niepełnosprawnych w zakresie: opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, udziału w kulturze i rekreacji, sporcie i kulturze fizycznej a także integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
  2. Opiniowanie projektów aktów prawa.
  3. Współpracę, w celu realizacji zadań wymienionych w § 2 ust. 3, z organami władzy państwowej, samorządowej, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, a także placówkami, osobami fizycznymi i prawnymi.
  4. Prowadzenie, na zlecenie oraz ze środków własnych, różnorodnych usług np. w formie placówek, zespołów, akcji oraz poradnictwa, doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
  5. Realizacja na zlecenie, a także z własnej inicjatywy programów, zadań i projektów na rzecz: dzieci, młodzieży, seniorów, bezrobotnych, osób wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych, społeczności lokalnej, rozwoju kultury, sportu, rynku pracy i ekologii.
  6. Popieranie i rozwijanie programów na rzecz osób niepełnosprawnych -opracowywanie i prowadzenie własnych programów.
  7. Udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej, a także pomocy materialnej osobom wykluczonym społecznie, niepełnosprawnym i ich rodzinom.
  8. Inspirowanie i popieranie badań naukowych zmniejszających niepełnosprawność lub jej skutki.
  9. Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych zmniejszających niepełnosprawność lub jej skutki.
  10. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla młodzieży, seniorów, osób wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych, ich rodzin, wolontariuszy oraz wszystkich zainteresowanych.
  11. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
  12. Organizowanie oraz prowadzenie placówek na rzecz młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych.
  13. Organizowanie: wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, zjazdów, festiwali, koncertów, zajęć sportowych itp.
  14. Współudział w inicjowaniu i koordynowaniu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
  15. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
  16. Organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń jak i innych form działalności oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej i ekologicznej.
  17. Wspieranie i współfinansowanie programów, organizacji czynnej ochrony przyrody.
  18. Organizowanie zajęć terenowych i sportowych, wycieczek, zielonych szkół, obozów.
  19. Prowadzenie spółdzielni socjalnej.
 3. Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych może powołać i prowadzić m.in.:
  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej.
  2. Zakład Aktywności Zawodowej.
  3. Dom Pomocy Społecznej.
  4. Placówki działające w systemie oświaty.
  5. Placówki kultury.
  6. Ośrodek Szkoleniowy, Edukacyjny, Rehabilitacyjny, Terapeutyczny, Sportowy.
  7. Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy.
  8. Kluby Pracy.
  9. Klub Integracji Społecznej.
  10. Zakład Pracy Chronionej.
  11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
  12. Centrum Integracji Społecznej.
  13. Ośrodek Edukacji Ekologicznej.
  14. Ośrodek Agroturystyki.
  15. Spółdzielnię Socjalną.
 4. Powoływanie oraz prowadzenie wymienionych w § 2 ust. 3 placówek i podmiotów odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. Stowarzyszenie może także powoływać inne niewymienione w § 2 ust. 3 placówki czy podmioty o ile są niezbędne do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.
 6. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2003 Nr 96, poz. 873 z późń. zm.)

CZŁONKOSTWO – PRAWA I OBOWIĄZKI

§3

 1. Stowarzyszenie posiada następujących członków:
  1. zwyczajnych
  2. wspierających
  3. honorowych
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, o pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zarówno obywatel Polski, jak też cudzoziemiec, bez względu na to, czy posiada miejsce zamieszkania w Polsce, czy poza jej terytorium, w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia, a także złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie oraz przedstawiła pisemne opinie dwóch członków Stowarzyszenia rekomendujące przyjęcie jej do Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą zostać osoby fizyczne, spełniające warunki z § 3 ust. 2 niniejszego paragrafu oraz osoby prawne, które deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i złożą pisemną deklarację członkowską.
 4. Nabycie członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Stowarzyszeniu następuje na mocy uchwały Zarządu.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi w realizację celów Stowarzyszenia, przyjęta uchwałą Zarządu, na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§4

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i prawa głosu odnośnie wszelkich podejmowanych na nim uchwał
  2. bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia
  3. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
  4. zgłaszania Zarządowi wszelkich wniosków, związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i działalności Stowarzyszenia,
  2. troszczenia się o dobre imię Stowarzyszenia,
  3. propagowanie celów działalności Stowarzyszenia w społecznościach lokalnych,
  4. przestrzegania Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych aktów wewnętrznych,
  5. regularnego opłacania składek członkowskich
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego oraz nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich i mają wyłącznie głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków, poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, a ponadto członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanej pomocy.

§5

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi,
  2. uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, w związku z niespełnianiem kryteriów członkostwa lub niewypełnianiem postanowień statutu oraz innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia, w tym w szczególności wskutek niepłacenia wymagalnej składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  3. śmierci członka, będącego osoba fizyczną lub likwidacji członka, będącego osobą prawną
 2. O zamiarze skreślenia z listy członków oraz jej przyczynach Zarząd poinformuje danego członka Stowarzyszenia na piśmie, co najmniej na cztery tygodnie przed planowanym podjęciem uchwały, dając mu możliwość pisemnego lub ustnego odniesienia się do sprawy.
 3. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
 4. Odwołanie, o który mowa w § 5 ust. 3 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
 5. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w § 5 ust. 4, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.
 6. 6. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§6

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§7
1. Głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków mają członkowie zwyczajni, członkowie wspierający i honorowi mają głos doradczy.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków zwyczajnych, w obecności co najmniej połowy tych członków, chyba że Statut stanowi w określonych kwestiach inaczej. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał dotyczących wszelkich kwestii osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym.

3. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, w terminie do końca września. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.

5. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd uchwałą, z jego własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/3 członków Stowarzyszenia, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Może zostać zwołane także uchwałą Komisji Rewizyjnej, jeżeli w terminie 30 dni od złożenia przez Komisję albo 1/3 członków Stowarzyszenia pisemnego wniosku do zarządu, Zarząd nie zwołał Walnego Zebrania Członków.

6. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą zostać powiadomieni o terminie Walnego Zebrania Członków co najmniej na 7 dni przed jego odbyciem e-mailem na adres poczty elektronicznej, podany wcześniej Zarządowi.

7. Zarząd prowadzi listę adresów mailowych członków Stowarzyszenia, a każdy członek jest zobowiązany do jej aktualizowania. W wypadku braku dokonania przez członka aktualizacji adresu mailowego lub korespondencyjnego, jeżeli informacja zostanie przesłana na adres znajdujący się na liście prowadzonej przez Zarząd, członka uznaje się za powiadomionego o Walnym Zebraniu Członków.

8. Zarząd prowadzi listę adresów korespondencyjnych członków Stowarzyszenia, a każdy członek jest zobowiązany do jej aktualizowania. W wypadku braku dokonania przez członka aktualizacji adresu korespondencyjnego, jeżeli informacja zostanie przesłana na adres znajdujący się na liście prowadzonej przez Zarząd, członka uznaje się za powiadomionego o Walnym Zebraniu Członków.

9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a) wybór i odwołanie Członków Zarządu,
b) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu,
c) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie zasad działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia,
f) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
g) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia
j) podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia,
k) ustalanie wysokości składki członkowskiej.

10. Zmiana Statutu oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy tych członków.

§8

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, chyba że Statut stanowi w określonych kwestiach inaczej. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał dotyczących wszelkich kwestii osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym. Wszyscy Członkowie muszą zostać prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, informując o nich wszystkich członków na ich adres e-mailowy lub telefonicznie. Prezes Zarządu prowadzi listę adresów mailowych i numerów telefonów, którą każdy członek Zarządu obowiązany jest aktualizować w przypadku zmiany swoich danych.

6. Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, uprawniony jest każdy Członek Zarządu jednoosobowo. Przy zobowiązaniach majątkowych przekraczających kwotę 50.000,00 zł, Stowarzyszenie reprezentuje i zaciąga zobowiązanie w jego imieniu dwóch członków Zarządu działających łącznie.

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

8. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) opracowanie rocznych planów finansowych,
e) uchwalanie corocznych planów działalności Stowarzyszenia ,
f) tworzenie corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedkładania ich Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji,
g) zatrudnianie pracowników.

9. Mandat Członków Zarządu wygasa:
a) po upływie kadencji, na którą byli powołani,
b) w wypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) w przypadku rezygnacji, złożonej na piśmie Komisji Rewizyjnej,
d) w wypadku odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§9

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, których wybiera ze swego grona.

3. Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od innych organów i nie podlega w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru żadnemu innemu organowi Stowarzyszenia.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności połowy jej członków, chyba że Statut stanowi w określonych kwestiach inaczej. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał dotyczących wszelkich kwestii osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym. Wszyscy Członkowie muszą zostać prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informując o nich wszystkich jej członków, na ich adres mailowy lub telefonicznie. Przewodniczący Komisji prowadzi listę adresów mailowych i numerów telefonów, którą każdy członek Komisji obowiązany jest aktualizować w przypadku zmiany swoich danych.
7. Wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej może złożyć także na piśmie Zarząd oraz 1/3 Członków Stowarzyszenia, Przewodniczący ma wówczas obowiązek zwołania takiego posiedzenia.

8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie raz w roku przed Zwyczajnym Walnym Zebraniem kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, badanie zgodności tej działalności z zasadami programowymi i planami działalności Stowarzyszenia,
b) przedkładanie protokołów kontroli Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji oraz wnioskowanie o udzielenie bądź nie absolutorium Zarządowi,
c) składanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków,
d) przeprowadzanie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

9. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

10. Mandat Członków Komisji Rewizyjnej wygasa:
a) po upływie kadencji, na którą byli powołani,
b) w wypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) w przypadku rezygnacji, złożonej na piśmie Zarządowi,
d) w wypadku odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków.

11. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze w drodze wyborów uzupełniających dokonanych przez najbliższe Walne Zebranie Członków, które musi zostać zwołane natychmiast, ale później niż w terminie 1-go miesiąca od dnia zmniejszenia składu organu.

12. Mandaty wybranych w ten sposób członków wygasają równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków władz tego organu wybranych na daną kadencję.

MAJĄTEK I FUNDUSZE
§10
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) pracy społecznej członków Stowarzyszenia,
d) przychodów z własnej działalności oraz majątku Stowarzyszenia,
e) dotacji celowych,
f) ofiarności publicznej,
g) nawiązek i świadczeń pieniężnych,
h) wszelkich innych, dozwolonych prawem źródeł.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia, prowadzonej przez Zarząd.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

5. Majątek Stowarzyszenia nie może być:
a) przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwane dalej: „osoby bliskie”),
b) przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) przeznaczany na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków, przy obecności co najmniej połowy tych członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku będzie ostatni Zarząd pełniący swoje funkcje przed podjęciem uchwały o likwidacji.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i innych ustaw.

Statut przyjęto 20 października 2016r.